Política de Privacidade

De conformidade co establecido na normativa vixente en Protección de Datos de Carácter Persoal, informámoslle que os seus datos serán incorporados ao sistema de tratamento titularidade de Lorena Seoane Moreira con CIF 47367657P e domicilio social sito en Gran Vía nº 52 – 1º, 15100, Carballo (A Coruña), coa finalidade de atender as súas consultas e remitirlle información relacionada que poida ser do seu interese. En cumprimento coa normativa vixente, Lorena Seoane Moreira informa que os datos serán conservados durante o prazo estritamente necesario para cumprir cos preceptos mencionados con anterioridade.

Mentres non nos comunique o contrario, entenderemos que os seus datos non foron modificados, que vostede se compromete a notificarnos calquera variación e que temos o seu consentimento para utilizalos para as finalidades mencionadas.

Lorena Seoane Moreira informa que procederá a tratar os datos de maneira lícita, leal, transparente, adecuada, pertinente, limitada, exacta e actualizada. É por iso que Lorena Seoane Moreira se compromete a adoptar todas as medidas razoables para que estes supriman ou rectifiquen sen dilación cando sexan inexactos.

De acordo cos dereitos que lle confire a normativa vixente en protección de datos poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, limitación de tratamento, supresión, portabilidade e oposición ao tratamento dos seus datos de carácter persoal así como o consentimento prestado para o tratamento dos mesmos, dirixindo a súa petición á dirección postal indicada máis arriba ou ao correo consulta@orixecentro.com.

Poderá dirixirse á Autoridade de Control competente para presentar a reclamación que considere oportuna.

Co envío do formulario de recollida de datos, vostede acepta a política de privacidade de Lorena Seoane Moreira.